- občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Prezentace projektu občanského sdružení PODNĚTY.CZ

 

Účel projektu

Projekt NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ (NDOP, REGISTR) se týká problematiky řízení a organizace práce v institucích veřejné a státní správy. Jeho realizace má politikům i úředníkům zajistit dostatek informací od spoluobčanů a zjednodušit postupy jejich zpracování. Institucím i občanům má šetřit čas, peníze a „nervy“. Veřejně přístupná databáze občanských podnětů a reakcí na ně má přispět k dosažení vyššího podílu obyvatel a hostů Česka na správě obcí, krajů i států EU. Lze očekávat podrobné a průběžné „mapování“ problematiky regionů, a proto dostatek podkladů pro krátkodobá i strategická plánování. Podněty pro starostu jednoho města mohou být inspirací k preventivnímu opatření ve městě jiném, atd. Vzdáleným cílem je „obec a stát téměř bez podnětů“ - kde vše funguje jak má. V první fázi jde o vyšší technologickou i věcnou úroveň neformální, levné a účinné komunikace mezi občany, politiky a úředníky všech úrovní. O využití projektu v obci rozhoduje zpravidla tajemník – po dohodě s o.s.PODNĚTY.CZ . Rozhodnutím vlády či parlamentu se nová komunikační technologie a jejím prostřednictvím průběžně aktualizovaný "REJSTŘÍK OBČANSKÝCH PODNĚTŮ" může stát součástí informačního systému správy ČR (EU?).

Podstata projektu

NDOP má být souborem internetových databází podnětů obyvatel a hostů jednotlivých měst a obcí Česka. Projekt vznikl v podstatě ze stejných důvodů, které kdysi vedly ke zřízení veřejně přístupných národních databází vynálezů a průmyslových vzorů. Ty dnes umožňují komukoliv systematicky využívat poznatky tvůrčích osobností. Technologie NDOP zrychluje provádění optimalizačních rozborů (oddělování „zrna od plev“) a přispívá tak k vyšší kvalitě řízení obcí, regionů a státu. Do značné míry eliminuje nižší profesní úroveň a intuici začínajících politiků či úředníků. NDOP, v přehledném uspořádání, zachovává „zkušenost generací“. Ta je přístupná každému uživateli internetu. Projekt by proto měl zaujmout nejenom manažery správy obcí, měst a krajů, ale i ministry, poslance, senátory, komisaře EU, ombudsmana, politology, sociology, historiky a zejména pedagogy. Ty je třeba k účasti na realizaci projektu v regionech a k výchově „podněcovatelů“ opakovaně a účinně motivovat.

DEFINICE PODNĚTU

Podnět v NDOP je velmi stručný, srozumitelný, konstruktivní, mravně nezávadný, reálně a efektivně uskutečnitelný PŘÁTELSKÝ POKYN („objednávka“) k nápravě nebo pro ocenění stavu, za který spoluobčanům odpovídá politik nebo vedoucí instituce veřejné služby. Měl by být adresován nejméně jedné konkrétní osobě. Autor může být anonymní. Přípustné jsou i "podněty občanům".

Popis technologie

1. Občan nekritizuje, nežádá ani si nestěžuje. Má dodat údaje potřebné k řešení problému, který zjistil. Do internetového formuláře (www.podnety.cz/formular-podnetu) napíše:
a) KDE: slovní popis místa vady začíná názvem obce. Ten lze doplnit uvedením PSČ.

b) GPS souřadnice místa vady. (Hledat na na serveru www.mapy.cz, GPS okopírovat.)


b) KDO: jména a elektronické adresy kompetentních (zpravidla podatelen obcí) jsou na webových stránkách:
- jednotlivých měst, obcí a krajů,
- v praktickém vyhledávači adres členů poslaneckých a senátorských výborů a klubů,
- www.portal.gov.cz,
- www.statnisprava.cz,
- www.volby.cz (politická příslušnost kompetentních osob).


c) CO, PROČ, případně JAK by měl udělat. (Velmi stručně, ve smyslu definice podnětu.)

d) nahraje výstižnou FOTOGRAFII, případně pošle potřebný dokument správci NDOP mailem. (podnety@podnety.cz)

Po odeslání podnětu se zobrazí text potvrzení. Jeho součástí je č.j. podnětu, které vyjadřuje čas vložení podnětu - včetně vteřin. Dle č.j. nachází svůj podnět zejména jeho autor. K číslu podnětu může kdokoliv (na adresu podnety@podnety.cz) zasílat další fotodokumentaci nebo komentáře. Ty mohou být zveřejněny ve Zpravodaji sdružení.

2. Správce - "cenzor" (obecního či regionálního) segmentu NDOP podnět zatřídí. Subjektivně přitom posoudí zejména: a) poměr očekávaných realizačních nákladů k výnosům, b) odhadne naléhavost řešení, c) „oznámkuje“ stav problému, d) upřesní kompetentní instituce, e) označí oblasti, do které problematika podnětu patří. Proto může kdokoliv (využitím vyhledávače www.podnety.cz/vyhledat-podnety) oddělovat důležité od méně důležitého - v desítkách tisíc kombinací postupů třídění. Parametry se nastavují zdola, doporučené (optimální) nastavení je barevně (červeně) zvýrazněno. Zatřídění podnětu lze aktualizovat.

3. Kompetentní politici a úředníci mají k dispozici praktickou "třídičku" a rozhodují o tom zda, jak a kdy bude podnět realizován. S autorem podnětu zpravidla nejednají i když nezůstal v anonymitě. Zprávu o úrovni realizace odesílají prostřednictvím jednoduchého formuláře. Odkaz na něj je v posledním odstavci textu každého podnětu. Ohlašovatel si může uložit potvrzení o odeslání.

4. Text zprávy o průběhu realizace podnětu vloží správce segmentu NDOP na web, pod text podnětu. Tam si ho může přečíst každý občan.

5. Realizaci lze snadno urgovat . Nejlépe upozorňováním příslušné instituce na existenci konkrétního podnětu.Tato metoda se osvědčuje a je blízká petici či referendu. Účinnou formou urgence je žádost o informaci k realizaci podnětu dle zákona č. 106/1999 Sb. (Zvažuje se přidání funkce „hlasování o podnětu“).

6. Některé obce odmítají řešit podněty ze "soukromém" portálu. V tom případě je třeba podnět následně PODAT - podle zákona o obcích.

FORMULÁŘEM PRO ZÁPIS PODNĚTU LZE DO DATABÁZE  VKLÁDAT I ŽÁDOSTI O INFORMACEÚroveň realizace projektu

Od 1.5.2004 se technologie NDOP zkouší - ke dni 20.2.2012 na vzorku více než 3500 podnětů. V databázi je více než tisíc podnětů pro Český Krumlov, několik podnětů pro jiné státy EU i několik "podnětů", které svým představitelům podávali občané před více než 100 lety. Nejméně jeden podnět naleznou v databázi starostové více než 130 obcí. Historii realizace projektu zobrazí odkaz „KRONIKA“ portálu www.podnety.cz . Projekt je v podstatě připraven k předávání do rutinního provozu - v režii obcí a regionů.

Dne 20.9.2007 byl se starostou dohodnut způsob využití projektu městem Český Krumlov. Radní však s realizací dohody „nespěchají“. Přesto však bylo o.s.PODNĚTY.CZ nominováno na CENU MĚSTA Č. KRUMLOV za rok 2007.
Projekt aktivně podporuje zejména první místopředseda senátu Petr Pithart a pozitivně se k němu vyjádřil i bývalý předseda vlády Mirek Topolánek. Názory a činy dalších jsou uvedeny v obsáhlé KRONICE sdružení.

Sdružení PODNĚTY.CZ by si rádo zachovalo přiměřený dohled nad dodržováním etického kodexu NDOP a podíl na dalším vývoji projektu.

20.2.2012  mělo sdružení 60 členů (z toho 25 žen) – z celé řady měst a obcí. 27 členů má vysokoškolské vzdělání. Územní jednotky („klony“) správy databáze jsou v krajích: Jihočeský, Pardubický, Zlínský, Středočeský, Jihomoravský, Ústecký, Karlovarský, Plzeňský a 2 jsou v Praze. Hlavní představitelé sdružení - vedoucí územních jednotek správy NDOP: Ing. Arnošt Bednář, Roman Šimánko, Jiří Motyčka, Doc.Ing. Pavel Beneš, CSc., Ing. Štefan Haviar, Věra Bednářová a Patricie Holasová, Ing. Ivan Sommer, Anna Nováková, Šimon Dvořák, Jindřich KAREL,

Doporučení starostům měst a obcí

1. Zastupitelé by měli vytipovat občany, kteří mají dostatek intelektu, životních zkušeností a vlastností dobrého hospodáře. Ty požádat, aby hledali vady na stavu majetku a v systémech správy obce, formulovali podněty k nápravě a vytvořili základ internetové „OBECNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ“ Aktivním zajistit levný přístup k internetu. Hledat je zpočátku především mezi seniory s vyšším vzděláním, v řadách zastupitelů a úředníků obcí. Jejich podněty mohou být zdrojem nápravy stavu i na úrovni krajů, státu a EU.
Subdoménu typu www.obec.podnety.cz (viz: www.ck.podnety.cz) zřídí obci sdružení zdrama. Do „obecní“ databáze lze vkládat i podněty staršího data, včetně vyřešených. Sníží se tím pravděpodobnost opakování chyb úředníků i zastupitelů.

2. Určit zaměstnance úřadu nebo vyhledat dobrovolníka, který každý podnět zatřídí, jednoduchým postupem vloží na web a (pokud to bude nutné) upozorní kompetentního na jeho existenci. Potřebné instrukce, text dohody o spoupráci, s důrazem na dodržování etického kodexu správy NDOP, dodá o.s. PODNĚTY.CZ.

Doporučení ředitelům škol

Považujte portál www.podnety.cz za učební pomůcku, která zefektivní výchovu občana – hospodáře své obce. Jednejte podle návodu uvedeného v článku http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-300-podil-skoly-na-sprave-obce.html

Doporučení politickým stranám

Představitelé stran by měli slíbit spoluobčanům, že s nimi budou komunikovat efektivně a naprosto otevřeně, především využitím technologie www.podnety.cz.

Poznámka:

sdružení PODNĚTY.CZ poskytuje obcím i jednotlivcům služby už více než 6 roků zdarma. Neodmítne však finanční příspěvky (dotace - dary) k pokrytí svých režijních nákladů. Nevylučuje se možnost obsluhy „obecní“ databáze pracovníkem sdružení. Veškeré náklady na vývoj a provoz NDOP nese až dosud výbor sdružení. Na transparentní účet č. 303664888/5500 u Reiffeisenbank, a.s. odeslali dárci (za cca 8 roků)celkem 17500 Kč. Sdružení utratilo (údržba domén, hosting, software) 12117,-.Kč. Dotační politika měst, krajů, nadačních sdružení a ministerstev je směřována, bohužel, do jiných oblastí a politici jsou velmi lakomí.

Kontakt:
Ing. Arnošt Bednář, předseda výboru o.s. PODNĚTY.CZ, podnety@podnety.cz . Telefon: 380715637; 721963527, SKYPE = arbedex, Facebook = http://www.facebook.com/group.php?gid=90004686449

Kontakty na vedoucí územních jednotek jsou v článku http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-273-nasi-lide.html