- občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Stanovy občanského sdružení PODNĚTY.CZ

Čl. I - Název a sídlo

PODNĚTY.CZ (dále jen sdružení) má své sídlo v Českém Krumlově, Sídliště Vyšný 102/5.

Čl. II - Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním a neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

nahoru

Čl. III - Základní cíle sdružení

Sdružení bude usilovat o zvýšení vlivu slušných obyvatel a hostů České republiky na mravy a moudré hospodaření institucí veřejné a státní správy, a to zejména tím, že :
a) umožní spoluobčanům vkládat konstruktivní návrhy k nápravě vadného stavu do veřejně přístupné databáze podnětů (dále jen DP) na internetovém serveru www.podnety.cz, kde bude k dispozici technologie, kterou lze za velkého množství podnětů rychle vyhledat ten, jehož řešení je efektivní.
b) přesvědčí ředitele škol, učitele, žáky a jejich rodiče o účelnosti tvorby podnětů k nápravě vadného stavu, za který odpovídají instituce veřejné a státní správy.
c) přesvědčí úředníky obcí měst a státu, politiky, že systematickým využíváním technologie DP lze zvýšit kvalitu řízení obcí, měst a regionů.
d) pokusí se zajistit, aby část finančních prostředků, které uživatelé DP získají nebo ušetří realizací podnětů obdrželi autoři podnětů. ( Např. podle zákona č.527/1190 o zlepšovacích návrzích).
e) pokusí se zajistit, aby uživatelé DP, zejména politici, města a obce dlouhodobě podporovali provoz DP, např. finančně a zřizováním bezplatných telefonních linek pro příjem podnětů od občanů, kteří doposud nemají přístup k internetu.
f) bude upozorňovat manažery výrobní sféry na účelnost tvorby veřejně přístupných databází podnětů, zlepšovacích návrhů a vynálezů svých zaměstnanců.
g) bude podporovat vznik regionálních organizací (dále jen klonů) občanského sdružení PODNĚTY.CZ.

Sdružení bude naplňování svých cílů zajišťovat především prostřednictvím internetu, ve spolupráci s dalšími organizacemi, které se zasazují o prosazování principů občanské společnosti.

nahoru

Čl. IV - Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména :
a) propagace a zavádění nové technologie práce s podněty občanů,
b) příjem elektronické pošty s podněty obyvatel a hostů České Republiky,
c) úprava podnětů a jejich vklad do internetové databáze,
d) upozorňování institucí veřejné a státní správy na existenci databáze, případně i na čísla jednotlivých podnětů,
e) zajišťování správy a provozu serveru www.podnety.cz,
f) zakládání regionálních klonů sdružení,
g) poradenská činnost, pořádání seminářů, konferencí a kulturních akcí k zajištění činnosti sdružení.
h) zajišťování finančních prostředku k úhradě provozních nákladů sdružení.

nahoru

Čl. V - Členství ve sdružení

Členy sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let a také právnické osoby (kolektivní členství). Čestným členem může být fyzická i právnická osoba. Členství na zkušební dobu vzniká schválením žádosti výborem sdružení. O přijetí rozhoduje konference na svém nejbližším jednání.
- Člen sdružení má právo: účastnit se jednání konference, volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení, podílet se na praktické činnosti sdružení.
- Člen sdružení má povinnost: dodržovat stanovy, stanovenými formami plnit cíle a usnesení orgánů sdružení, aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení, účastnit se jednání orgánů sdružení, přispívat ke zlepšení jejich práce, podílet se na získávání prostředků potřebných k zajištění provozu sdružení, usilovat o získání vysokého počtu konstruktivních podnětů, osobně podněty tvořit a kompetentní řešitele na důležité podněty upozorňovat.
- Členství ve sdružení zaniká: doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení,
úmrtím člena sdružení, zánikem sdružení, vyloučením člena sdružení konferencí, a to v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje stanovy sdružení nebo jiné etické normy. - Konference může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu výbor nebo konference sdružení výslovně přiznávají.

nahoru

Čl. VI - Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří: konference, výbor, revizor sdružení.
Konference je nejvyšším orgánem sdružení. Řádná konference se uskutečňuje nejméně jednou za dva roky, aby :
a) schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,
b) zvolila výbor sdružení a revizora sdružení, případně je odvolala,
c) schválila oprávněnost existence regionálních klonů, potvrdila či odvolala jejich vedoucí,
d) schválila zprávu o činnosti a hospodaření sdružení předkládanou výborem a revizorem sdružení,
e) určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,
f) schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení členů,
g) zvolila čestné členy sdružení,
h) rozhodla o zániku sdružení.

Konferenci sdružení svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat mimořádnou konferenci, pokud ho o to požádá alespoň jedna třetina členů sdružení, nebo pokud o to požádá revizor sdružení.
Rozhodnutí jsou přijímána prostou většinou přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Konference je usnášení schopná, účastní-li se jí nadpoloviční většina všech členů sdružení. Konference může být internetová. Připouští se elektronické nebo korespondenční hlasování. Každý člen může pověřit jiného člena zastupováním a hlasováním na konferenci. Údaje o pověření oznámí výboru nejpozději den před zahájením konference. Pověření je platné, pokud bylo odesláno a na výzvu potvrzeno z důvěryhodné adresy.
- Výbor je výkonným a statutárním orgánem sdružení, za který jedná předseda, případně výborem písemně pověřený člen sdružení. Výbor řídí činnost sdružení mezi konferencemi a plní úkoly dle usnesení konference.
Výbor sdružení má 3 až 5 členů, které volí konference. Výbor volí předsedu na funkční období dvou roků.
- Revizor sdružení je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí konference a dohlíží na hospodaření sdružení. Dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi . V případě, že revizor sdružení zjistí nedostatky, je oprávněn požádat výbor o svolání mimořádné konference. Mimořádnou konferenci musí výbor sdružení uskutečnit do třiceti dnů.

nahoru

Čl. VII - Územní jednotky sdružení

Sdružení zřizuje územní jednotky, (dále jen klony) bez právní subjektivity. Vedoucí klonu zajišťuje plnění cílů sdružení formami dle článku IV těchto stanov. Volí ho členové sdružení z územní oblasti klonu, zpravidla elektronickým hlasováním. Rozsah pravomocí vedoucího klonu je stanoven smlouvou s výborem sdružení. Členové sdružení z oblasti územního klonu mohou svého vedoucího pověřit zastupováním na konferenci.

nahoru

Čl. VIII - Hospodaření sdružení

Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného konferencí. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov. Sdružení se může, se souhlasem konference, podílet na činnostech třetích osob, právnických i fyzických.

nahoru

Čl. IX - Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek, po provedené likvidaci, bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

Pozn.: Tyto stanovy (Č.j.:VS/1/-1/59 473/04-R,Ministerstvo vnitra ČR) nabyly účinnosti dnem 21.12.2004.
IČO : 26986604, DIČ CZ26986604